Cambridgeské zkoušky

Cambridgeské zkoušky na Vysočině

img-cambridge

Cambridgeské zkoušky patří mezi světově nejuznávanější zkoušky z anglického jazyka a jsou cenné pro všechny, kteří chtějí získat potvrzení o svých znalostech a dovednostech. Zkoušky se konají v pěti úrovních náročnosti a pokrývají všechny čtyři základní dovednosti – poslech, mluvení, četbu a psaní a posuzují schopnost kandidátů používat gramatické struktury a funkce v různých životních situacích. Cambridgeské zkoušky provádějí kvalifikovaní a specielně vyškolení lektoři (převážně rodilí mluvčí) a zkoušky se konají ve stanovených termínech ve více než 100 zemích světa a jejich organizaci zajišťuje a garantuje British Council.

Nyní byla na základě smlouvy s Britskou radou k místům, kde se zkoušky mohou konat, zařazena i naše jazyková škola ve Žďáře nad Sázavou. Proto jsme se rozhodli nabídnout firmám i jednotlivcům z řad veřejnosti kurzy angličtiny zaměřené na přípravu k těmto mezinárodním zkouškám, zejména ke dvěma z nich PET a CE First.

Cambridgeské zkoušky organizujeme v naší škole pro celou oblast Vysočiny. Jazykové zkoušky na naší škole probíhají v jarním, popř. letním termínu.

 

PRELIMINARY ENGLISH TEST

(PET – level 2, odpovídá úrovni B1 Evropského referenčního rámce)
Testuje komunikativní způsobilost v každé ze čtyř jazykových dovedností a uchazeč na tomto stupni by se měl jazykově vyrovnat s řadou každodenních situací, které vyžadují použití angličtiny ve své zemi i v zahraničí, v kontaktu s rodilými mluvčími angličtiny i s cizinci. Obsah zkoušky : 1. čtení a psaní (1 hod a 30 minut) 2. poslech (přibližně 40 minut) 3. mluvení (10 – 12 minut ve dvojici kandidátů).

 

CAMBRIDGE ENGLISH:  FIRST

(CE First – level 3, odpovídá úrovni B2 Evropského referenčního rámce, tzv. více pokročilí )

Cambridge English : First  je  mezinárodní jazyková zkouška, která vyžaduje znalosti  anglického jazyka na úrovni B2 CEFR. Certifikát o zkoušce je oficiálně a celosvětově uznáván univerzitami  a zaměstnavateli. Dříve se zkouška jmenovala FCE , od ledna 2015 dochází  nejen ke změně názvu, ale i změně formátu zkoušky. Do konce roku 2014  se zkouška skládá z 5 částí, od ledna 2015 bude  mít zkouška 4 části :  Reading and Use of English :   1 hodina 15 minut, Writing :  1 hodina 20 minut, Listening :  40 minut, Speaking :   14 minut.

Zkouška v nové podobě bude o 30 minut kratší, nový formát však testuje znalosti a dovednosti na stejné úrovni jako dosavadní  FCE. Uchazeč musí prokázat schopnost číst s porozuměním úryvky z beletrie i literatury faktu, texty z novin a časopisů. Uchazeč rovněž musí  prokázat znalosti gramatiky, větné stavby a slovní zásoby . V části Writing uchazeči píší dva texty, např. dopis, žádost, novinový článek, zprávu, úvahu, stížnost nebo recenzi. V poslechu se testuje porozumění širokému okruhu mluvených projevů, např. přednášce, rozhlasovému vysílání nebo rozhovoru. Při ústní zkoušce se hodnotí schopnost kandidáta hovořit samostatně, se zkoušejícím i interakce s dalším zkoušeným.
Zkouška Cambridge English : First má dlouhou tradici, Cambridge English Language Assessment ji poprvé zavedl již v roce 1939. Zkouška prošla a prochází změnami formátu proto, aby reagovala na změny ve výuce i testování, zároveň však zůstává zkouškou spolehlivou a mezinárodně platnou.

 

Certificate in Advanced English

(CAE – velmi vysoká úroveň znalostí)
Dosažení této úrovně umožňuje studium na univerzitách v Británii a v dalších zemích. Obsah zkoušky: 1. čtení (75 minut) 2. psaní (90 minut) 3. užití angličtiny (slovní zásoba a gramatika, 60 minut) 4. poslech (40 minut) 5. ústní projev (15 minut) Kurzy zaměřené na přípravu na PET, FCE a CAE zkoušky Zájemci : firmy i jednotlivci – nutná předchozí znalost na odpovídající úrovni bude ověřena vstupním testem, na jehož základě budou účastníci rozděleni podle znalostí do skupin 8 – max.12 účastníků, po dohodě je možné zřídit i skupiny menší

 

Cambridgeské zkoušky
Všeobecné Světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušky zahrnují všechny čtyři jazykové dovednosti – poslech, mluvení, četbu a psaní a posuzují schopnost kandidátů používat různých gramatických vazeb a funkcí v autentických životních situacích.
KET (Key English Test) level 1 / A2 základní znalost angličtiny, cca. 180 až 200 hodin výuky
PET (Preliminary English Test) level 2 / B1 komunikace v běžných životních situacích, cca. 380 hodin výuky
CE First (Cambridge English: First) level 3 / B2 osvojení všech jazykových dovedností, cca. 500 až 600 hodin výuky
CAE (Cerificate in Advanced English) level 4 / C1 vysoká úroveň znalostí, uznávaná pro studium na britských univerzitách

 

VÝSLEDKY A CERTIFIKÁTY

Výsledky jsou k dispozici on-line. Každý kandidát má přístup ke svému výsledku na webových stránkách Cambridge ESOL na základě identifikačního čísla a kódu, který obdrží od centra, kde konal zkoušku. Návod naleznete zde. V případě, že kandidát nemá k on-line výsledkům přístup, může požádat příslušné centrum o zaslání výsledku poštou.

Sdílej