Vzdělávací kurzy

Vzdělávací odborné kurzy pro veřejnost

Všechny vzdělávací kurzy organizuje a pořádá Škola ekonomiky a cestovního ruchu v Jihlavě. Absolventi obdrží po ukončení všech kurzů a po ověření jejich dovedností osvědčení o absolvování, které je velkou konkurenční výhodou na trhu práce. Kurzy jsou pořádány pro firmy, nebo pro individuální zájemce při naplnění min. 15 osob v kurzu.
Bližší informace: Mgr. Jiří Čada (e-mail: jiri.cada@secrji.cz)

Kurz daňové evidence

Cíl kurzu:

 • naučit účastníka vést daňovou evidenci ,deník příjmů a výdajů
 • poskytnout účastníkovi základní přehled o majetku firmy a jeho závazcích
 • naučit účastníka sestavit daňové přiznání k dani z příjmu FO v návaznosti na účetní uzávěrku daňové evidence
 • naučit účastníka provést vyúčtování sociálního i zdravotního pojištění
 • pochopit rozdíl mezi daňovou evidencí a záznamní povinností podnikatele

Obsah kurzu:

 • charakteristika daňové evidence, majetku a jeho forem
 • praktické vedení deníku příjmů a výdajů a ostatních evidencí
 • evidence pohledávek, závazků, mezd, DPH
 • práce s právními předpisy a požadovanými formuláři
 • modelové řešení příkladů daňové evidence
 • orientace ve způsobech uplatňování výdajů a jejich praktické využití
 • cestovní náhrady podnikatelů
 • vybrané daňové a nedaňové výdaje
 • výpočet daně z příjmu FO

Časová dotace:

 • cca 120 hodin

 Kurz komunikačních dovedností

Cíl kurzu:

 • Kurz je určený pro všechny, kteří se ucházejí o zaměstnání, budou konat vstupní pohovory, psát žádosti o zaměstnání, životopisy
 • Cílem kurzu je naučit účastníka vytvářet písemnosti jak po stránce obsahové, tak i formální (žádosti o zaměstnání, strukturovaný životopis), připravit se k ústnímu pohovoru

Obsah kurzu:

 • Účastník získá orientaci v základních právních předpisech

Časová dotace:

 • 60 hodin

 Kurz obchodní korespondence (možnost přípravy ke státní zkoušce)

Cíl kurzu:

 • Cílem kurzu je naučit se psát všechny typy obchodních dopisů a souvisejících písemností.
 • Účastníci kurzu budou seznámeni s normou, která platí pro tvorbu a stylizaci jednotlivých obchodních dopisů.
 • Po skončení kurzu jeho absolventi stylizují nabídky, poptávky, objednávky, urgence, reklamace a upomínky dle platné normy.
 • Zdatní účastníci kurzu mohou po jeho skončení složit státní zkoušku z kancelářského psaní na klávesnici. V případě většího počtu zájemců může být tato zkouška organizována přímo v místě konání kurzu.

Obsah kurzu:

 • Kurz je určený pro všechny, kteří se chtějí naučit a využít v osobním i pracovním životě obchodní korespondenci.
 • Kurz je vhodný jak pro začátečníky, tak i pro mírně pokročilé, kteří chtějí své znalosti zdokonalit a dále zúročit.
 • Pro středně a výše pokročilé je možné uspořádat speciální kurz.

Časová dotace:

 • 100 hodin

 Kurz právního minima

Cíl kurzu:

 • poskytnout účastníkovi základní přehled o českém právním řádu a jeho jednotlivých odvětvích
 • naučit účastníka pracovat s právními předpisy v tištěné i elektronické podobě
 • seznámit účastníka s vyhledáváním právních předpisů a dalších potřebných informací na internetu (zákony, katastr nemovitostí, obchodní a živnostenský rejstřík atd.)
 • seznámit účastníka s pravidly pro tvorbu jednoduchých právních písemností jak po stránce obsahové, tak formální (např. pracovněprávních – výpověď, pracovní smlouva, občanskoprávních – kupní smlouva atd.)

Obsah kurzu:

 • právo pracovní, rodinné, občanské, obchodní, finanční, trestní, správní, právní pojmy, fungování státní správy, soudnictví
 • práce s právními předpisy v tištěné i elektronické podobě
 • tvorba jednoduchých právních písemností
 • modelová řešení právních situací z praxe (témata budou přizpůsobena požadavkům a zaměření účastníků)

Časová dotace:

 • cca 60 hodin

 Kurz psaní na klávesnici všemi deseti

Cíl kurzu:

 • kurz je určený pro začátečníky, kteří neumí psát všemi prsty na klávesnici, i pro pokročilé, kteří chtějí odstranit chybovost a zlepšit techniku psaní
 • cílem kurzu je osvojit si metodu psaní všemi deseti a zvýšit tak reálnou efektivitu využití alfanumerické klávesnice PC v praxi

Časová dotace:

 • 50 vyučovacích hodin – psaní všemi deseti prsty na klávesnici PC hmatovou metodou
 • 20 vyučovacích hodin – základy vypracování tabulek

 Kurz vedení administrativy a obchodní korespondence

Obsah kurzu:

 • Kurz je určený pro všechny, kteří chtějí zvládnout veškerou vnitropodnikovou administrativu a následnou obchodní korespondenci. Mnoho typů písemností se využijí i v osobním a pracovním životě.
 • Kurz je vhodný jak pro začátečníky, tak i pro mírně pokročilé, kteří chtějí své znalosti zdokonalit a dále zúročit.
 • Pro středně a výše pokročilé je možné uspořádat speciální kurz.

Cíl kurzu:

 • Cílem kurzu je naučit se všechny písemnosti, které se týkají chodu podniku a kanceláře. Jedná se o písemnosti managementu, personální písemnosti, úřední dopisy a manipulaci s nimi.
 • Kurz seznámí účastníky s normou, která platí pro tvorbu a stylizaci jednotlivých administrativních úkonů a obchodních dopisů.

Časová dotace:

 • 100 hodin

 Kurz základů mzdového účetnictví

Cíl kurzu:

 • V kurzu chceme přiblížit mzdové účetnictví jak úplným začátečníkům, tak i zájemcům, kteří si mzdové účetnictví chtějí zopakovat a v souvislosti se získanými vědomostmi usilovat o lepší zaměstnání.
 • Cílem kurzu je získat přehled v problematice mzdového účetnictví, dovednost účtovat účetní případy ze mzdové oblasti a aplikovat získané vědomosti do praxe. Absolvování kurzu Vám rozšíří přehled a možnost uplatnit se lépe na trhu práce.

Obsah kurzu:

 • pracovně právní oblast, mzdová problematika, náhrady cestovních výdajů sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, daň z příjmů ze závislé činnosti
 • klademe důraz na procvičování na praktických příkladech
 • maximální počet účastníků ve skupině – 15 studentů – individuální přístup lektora s mnohaletou pedagogickou praxí

Časová dotace:

 • 50 vyučovacích hodin (možnost úpravy podle zájmu skupiny studentů)

 Kurz  základů podnikání

Cíl kurzu:

 • poskytnout účastníkovi základní přehled o povinnostech OSVČ ve vztahu k finančnímu úřadu, OSSZ a ZP
 • naučit účastníka vyplnit potřebné formuláře v tištěné i elektronické podobě
 • seznámit účastníka se základy daňové evidence, s marketingem a tvorbou cen
 • naučit účastníka sestavit daňové přiznání k dani z příjmu FO v návaznosti na účetní uzávěrku daňové evidence
 • naučit účastníka provést vyúčtování sociálního i zdravotního pojištění

Obsah kurzu:

 • základní podnikatelská terminologie
 • orientace v soc. a zdrav. pojištění
 • orientace v daňovém systému ČR
 • práce s právními předpisy a požadovanými formuláři
 • modelové řešení podnikatelských aktivit v návaznosti na marketing
 • orientace ve způsobech a druzích financování OSVČ
 • tvorba podnikatelského záměru a marketingové strategie včetně tvorby cen produktů

Časová dotace:

 • cca 120 hodin

 Kurz základů práce na osobním počítači – Kancelářské aplikace

Kurz práce na PC – základní kancelářské aplikace  (80 hodin v pěti modulech)

 • Windows – pro začátečníky, základy ovládání PC (12 hodin)
 • Word – pro začátečníky, základy efektivní práce s textovým editorem (20 hodin)
 • Excel – pro začátečníky, základy efektivní práce s tabulkami a grafy, jednoduché výpočty (20 hodin)
 • PowerPoint – pro začátečníky, zásady tvorby jednoduchých prezentací (16 hodin)
 • Internet a e-mail – pro začátečníky, efektivní komunikace a využití informačních zdrojů na internetu, zásady bezpečné práce na internetu (12 hodin)

Kurz práce na PC – rozšířené kancelářské aplikace (40 hodin ve čtyřech modulech)

 • Word – pokročilí – rozšířené možnosti využití textového programu pro administrativu (10 hodin)
 • Excel – pokročilí – rozšířené nástroje a funkce tabulkového procesoru (10 hodin)
 • Databáze – začátečníci – seznámení se základními pojmy a operacemi v databázi MS Accesss (10 hodin)
 • Počítačová grafika – začátečníci – zásady práce a porovnánítvorby a editace v rastrových a vektorových grafických editorech (10 hodin)

Časová dotace:

 • 120 hodin ve dvou dílčích kurzech

 Kurz základů účetnictví

Cíl kurzu:

 • v kurzu chceme přiblížit účetnictví jak úplným začátečníků, kteří se s účetnictvím nikdy nesetkali, tak zájemcům, kteří si účetnictví chtějí zopakovat a v souvislosti se získanými vědomostmi usilovat o lepší zaměstnání
 • cílem kurzu je získat přehled v oblasti účetnictví, dovednost účtovat, znalosti pro praktický výkon profese účetní nebo v dalších ekonomických oborech
 • absolvování kurzu Vám rozšíří přehled a možnost uplatnit se lépe na trhu práce

Obsah kurzu:

 • naučíme vás účtovat tak, abyste již po absolvování základního kurzu účetnictví byli schopni zvládnout zaúčtovat základní účetní případy v běžné podnikatelské praxi
 • klademe důraz na procvičování na praktických příkladech, seznámíte se základy daňového systému

Časová dotace:

 • cca 120 vyučovacích hodin

 Řeč jako šance

Job in Deutschland und Österreich – Chcete pracovat v německy mluvících zemích?

Kurzy německého jazyka s profesním zaměřením

 • kurz bude přizpůsoben úrovni a požadavkům účastníků
 • intenzita kurzu také dle dohody (nejlépe 60 hod.)
 • klasické i moderní metody výuky (výukové programy na počítači)

Sdílej