Home Škola Dotační programy

Dotační programy

Energetické úspory pro budovu střední odborné školy IEC Jihlava

CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0021346

Stručný popis projektu:

Záměrem projektu „Energetické úspory pro budovu střední odborné školy IEC Jihlava“ je dosáhnout energetických úspor v budově školy.

Předmětem projektu jsou čtyři dílčí části:

–          Výměna čtyř morálně a fyzicky zastaralých závěsných plynových kotlů v centrální kotelně s předpokládanou roční účinností výroby tepla 0,85 a jejich náhradu kotli s kondenzační technologií

–          Instalace rekuperačních vzduchotechnických jednotek do učeben v 1. a 2. NP objektu

–          Rekonstrukce vnitřního osvětlení v učebnách a kancelářích, kdy původní osvětlení bude nahrazeno svítidly s LED světelnými zdroji

–          Instalace technologie fotovoltaické výroby elektrické energie v kombinaci s akumulací energie.

 

Dotační program I-KAP II

logo kap

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364

Doba realizace projektu:

15. 2. 2021 – 30. 11. 2023

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí. Tento přístup je předpokladem celkového zlepšení kvality výuky a rozvoje kompetencí a gramotností žáků. Projekt rovněž podporuje rovné příležitosti ve vzdělávání ve smyslu volby stylu výuky a vhodných inovativních nástrojů, které zohledňují specifika všech žáků.

Dalším cílem je podpora kariérového poradenství prostřednictvím pravidelného setkávání kariérových poradců a jejich výměnou zkušeností. Zaměříme se rovněž na systematickou podporu vedení škol, především v oblasti pedagogického leadershipu a řízení pedagogického procesu prostřednictvím Regionální leadership akademie, s dopadem na učení žáků a jejich well-being.

 

Dotační program I-KAP

logo kap

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I., Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí. Aktivní přístup k učení, učení se jako součást lidské přirozenosti, práci na sobě a nové příležitosti – nejen to slibují aktivity projektu. Aby mohly školy do výuky zavést aktivizační a transferové nástroje, nakoupí si potřebné pomůcky. Příkladem je používání stavebnic Merkur, Teifoc nebo Lego ve výuce podle stanovených metodik. Školy si také mohou pořídit další moderní vybavení, měřící sady, stavebnice pro základní výuku robotiky, žáci vyšších ročníků pak využijí 3D tiskárny, brýle pro virtuální realitu nebo speciální pokročilé počítačové programy. Doba realizace projektu je 15. 2. 2018 – 31. 12. 2020.

Videa ZDE

Dotační program IROP

Projekt „INTERNATIONAL EDUCATION CENTER, s.r.o. – Přístavba a nástavba – nové učebny, škola bez bariér, žijeme spolu“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 33. Výzva – INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL (SVL), specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

 

Předmětem projektu „INTERNATIONAL EDUCATION CENTER, s.r.o. – Přístavba a nástavba – nové učebny, škola bez bariér, žijeme spolu“  rekonstrukce zastaralých odborných učeben stávající budovy školy za účelem jejich modernizace ve vazbě na zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích.

 

Cílem projektu je zlepšení a rozšíření infrastruktury pro odbornou výuku, dále zlepšení vybavenosti školy v oblasti odborného a jazykového vzdělávání žáků čtyřletých studijních oborů, a s tím související podpora uplatnění žáků na trhu práce v daném regionu. Stavebními úpravami, pořízením vybavení, zajištěním konektivity a bezbariérovosti školy učeben bude žákům i pedagogům zvýšen standard výuky.

 

Dotační programy OPVVV

ŠKOLA EKONOMIKY A CESTOVNÍHO RUCHU, SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. – VÝZVA 035

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podporu extrakurikulárních aktivit. Cílem projektu je podpora oblastí, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Na projekt je poskytována finanční podpora od Evropské Unie – Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Dotační programy OPVK

Naše škola se účastnila programů OPVK 56 a 57

Název projektu: OPVK 56 SECR Jihlava
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2608

Základní informace o jazykově-vzdělávacím pobytu
Termín realizace pobytu: 18. 11. 2015 – 26. 11. 2015
Místo konání pobytu: Velká Británie – Chester
Název  instituce,  ve  které  probíhal ENGLISH PLUS jazykový kurz: 77 Caradoc Road, Prestatyn, LL 19 7PG

Termín realizace kurzu: 19. 10. 2015 – 30. 10. 2015
Místo konání kurzu: Rakousko, Vídeň
Název instituce, ve které probíhal jazykový kurz: ActiLingua Academy, Wattmanngasse 15, A-1130 Wien, Österreich

Termín realizace kurzu: 3. – 17.10.2015
Místo konání kurzu: Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Worthing
Název  instituce,  ve  které  probíhal jazykový kurz: Centre of English Studies

Termín realizace kurzu: 31. 8. 2015 – 11. 9. 2015
Místo konání kurzu: Itálie, Florencie
Název  instituce,  ve  které  probíhal jazykový kurz: CENTRO FIORENZA, Corsi di Lingua e Cultura, Italiana per Stranieri

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
– v rámci programu byla doplněna knihovna a proběhly čtenářské dílny

Název projektu:  OPVK 57 ŠECR Jihlava
Registrační číslo projektu: Registrační číslo projektu ve formátu CZ.1.07/1.1.00/57.1356

Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů a žáků formou blended-learningu.

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM

eu-logo

Naše školy jsou zapojeny do projektu “EU peníze středním školám” v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Název projektu Zkvalitnění výuky na ŠECR Jihlava
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0361
Číslo smlouvy 4938/34/7.1.5/2012
Datum zahájení realizace projektu 07.03.2012
Datum ukončení realizace projektu 06.03.2014

 

Digitální učební materiály

V rámci projektu vzniknou digitální učební materiály (DUM), které budou zpřístupněné všem pedagogům a studentům školy na sdíleném disku školní sítě.
Všechny vytvořené DUM budou k dispozici veřejnosti. V případě zájmu kontaktujte zodpovědnou osobu za projekt Mgr. Alici Soukupovou.

 

Název projektu Inovace výuky v ŠECR Žďár nad Sázavou
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0409
Číslo smlouvy 342/2012/469
Datum zahájení realizace projektu 19.03.2012
Datum ukončení realizace projektu 19.03.2014

 

Digitální učební materiály

V rámci projektu vzniknou digitální učební materiály (DUM), které budou zpřístupněné všem pedagogům a studentům školy na sdíleném disku školní sítě. Všechny vytvořené DUM budou k dispozici veřejnosti. V případě zájmu kontaktujte zodpovědnou osobu za projekt PhDr. Miladu Holemářovou.

Sdílej