Home Škola Školné

Školné

Žáci maturitního studia platí školné ve výši 20 000 Kč za jeden školní rok (od školního roku 2022/2023). 

Školné pro žáky učebního oboru je 15 000 Kč za jeden školní rok (tj. 1 500 Kč za měsíc).

Úhrada školného v denním studiu

Úhrada je provedena do 20. dne předchozího měsíce příkazem k úhradě na účet školy ŠECR Jihlava – ČSOB a. s.  Jihlava, č. ú.: 125 595 909/0300, VS evidenční číslo žáka.

Žák závěrečného ročníku uhradí poslední splátku školného nejpozději do dne konání ústní maturitní zkoušky.

Výši školného může škola změnit na základě zvýšení nákladů potřebných pro zajištění chodu školy nebo z důvodu snížení státní dotace na provoz školy.

 

FINANCOVÁNÍ SOUKROMÝCH ŠKOL

Problematiku financování soukromých škol podrobně upravuje školský zákon a zákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením. Každá soukromá škola, která splní náročné podmínky a kritéria ( jejichž splnění se ověřuje prostřednictvím účetních auditů a kontrol České školní inspekce) dostává příspěvek ze státního rozpočtu, jehož výše, označovaného jako normativ, se odvozuje od počtu studentů a je primárně určen na mzdy učitelů. Další finance nutné pro provoz školy, nákup vybavení, učebních pomůcek, apod. hradí škola sama prostřednictvím školného.

Sdílej