Home Škola Školné

Školné

Žáci denního studia střední školy platí školné ve výši 18 000 Kč za jeden školní rok (tj. 1 800 Kč za měsíc). 

Školné pro žáky dálkového studia v Jihlavě je 15 000 Kč za jeden školní rok (tj. 1 500 Kč za měsíc) při počtu žáků ve třídě vyšším než 15.

Školné je splatné v měsíčních splátkách vždy dopředu za nadcházející měsíc a hradí se v hotovosti v kanceláři školy nebo převodem na účet. Jako variabilní symbol je nutné uvést číslo žáka.

Úhrada školného

Úhrada může být provedena:

  • v hotovosti proti potvrzení v kanceláři školy
  • příkazem k úhradě na účet školy ŠECR Jihlava – ČSOB a. s.  Jihlava, č. ú.: 125 595 909/0300, VS číslo žáka
Periodicita Termín úhrady Částka
měsíčně do 20. dne na měsíc předem 1800 Kč
čtvrtletně do 30. 6. 6000 Kč (na následující školní rok)
  do 20. 12. 6000 Kč
  do 20. 4. 6000 Kč
pololetně do 30. 6. 9000 Kč (na následující školní rok)
  do 31. 1. 9000 Kč
 ročně do 30. 6. 18000 Kč (na následující školní rok)

Žák maturitního ročníku uhradí poslední splátku školného nejpozději do dne konání ústní maturitní zkoušky.

Výši školného může škola změnit pouze na základě prokazatelného zvýšení nákladů potřebných pro zajištění chodu školy nebo z důvodu snížení státní dotace na provoz školy.

FINANCOVÁNÍ SOUKROMÝCH ŠKOL

Problematiku financování soukromých škol podrobně upravuje školský zákon a zákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením. Každá soukromá škola, která splní náročné podmínky a kritéria ( jejichž splnění se ověřuje prostřednictvím účetních auditů a kontrol České školní inspekce) dostává příspěvek ze státního rozpočtu, jehož výše, označovaného jako normativ, se odvozuje od počtu studentů a je primárně určen na mzdy učitelů. Další finance nutné pro provoz školy, nákup vybavení, učebních pomůcek, apod. hradí škola sama prostřednictvím školného.

Sdílej