Home Studium Přijímací řízení

Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ŠKOLE EKONOMIKY A CESTOVNÍHO RUCHU

Přijímací řízení se koná v termínu stanoveném MŠMT a Vyhlášky 353/2016 ze dne 24. října 2016 vydané podle § 28 odst. 6, § 60 odst. 4 a § 64 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb.

Ve školním roce 2022/2023 nabízíme tyto studijní obory:

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
– Učitel(ka) MŠ
 denní studium
75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
– Učitel(ka) MŠ
 dálkové studium/dálkové zkrácené
65-42-M/02 Cestovní ruch
– Ekonomika a cestovní ruch
 denní studium
65-42-M/02 Cestovní ruch
– Management aktivního volného času 
denní studium
65-42-M/02 Cestovní ruch
– Mediální marketing cestovního ruchu
denní studium
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
– Právní administrativa 
denní studium
64-41-L/51 Podnikání
– Podnikatelství malých firem
 dálkové studium

 

Ve školním roce 2022/2023 nabízíme tento učební obor:

41-51-H/02 Včelař
– Včelař – zpracovatel včelích produktů
dvouleté zkrácené kombinované studium

 

POŽADAVKY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Jednotná zkouška (nebo školní zkouška) je povinná pro maturitní obory, kde je převis přihlášek. Uchazeč o studium v maturitním oboru může podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory v rámci jedné střední školy.

V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.

V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu.

 

Na ŠECR jsou žáci přijímáni na základě přijímacího řízení.

 

Přijímací řízení se v 1. kole skládá ze státní jednotné přijímací zkoušky na střední školy a hodnocení výsledků žáků ze základní školy průměrem známek z vysvědčení v 8. třídě a v pololetí 9. třídy. Váhy hodnocení jsou 60 % státní jednotná přijímací zkouška a 40 % průměr známek z vysvědčení v 8. třídě a v pololetí 9. třídy ZŠ.

Bodové hodnocení v 1. kole se skládá:

1) výsledku jednotné zkoušky nebo náhradní zkoušky max. 60 bodů

Hodnocení testu z českého jazyka a literatury (ČJL) max 30 bodů (při úspěšnosti 100 %)

Hodnocení testu z matematiky (M) max 30 bodů (při úspěšnosti 100 %)

2) průměrného prospěchu v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ max. 40 bodů

Průměrný prospěch v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku max. 40 bodů (při prospěchu 1,0), min. 0 bodů (při prospěchu 3,0)

 

Ve zkráceném studiu se uchazeči přijímají dle data podání přihlášky. Uchazeči, kteří nejsou přijatí v předchozím roce mohou znovupodat přihlášku se zachováním pořadí.

 

Přijímací řízení se v 2. a dalším kole skládá z hodnocení výsledků žáků ze základní školy průměrem známek z vysvědčení v 8. třídě a v pololetí 9. třídy. Váhy hodnocení jsou 100 % průměr známek z vysvědčení v 8. třídě a v pololetí 9. třídy.

 

Bodové hodnocení ve 2. kole se skládá z:

průměrného prospěchu v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ max. 100 bodů (při prospěchu 1,0), min. 0 bodů (při prospěchu 3,0)

 

Podmínky přijetí jsou uvedeny níže u jednotlivých oborů.

ŠVP: Ekonomika a cestovní ruch, RVP: 65-42-M/02 Cestovní ruch

Profilovými předměty oboru jsou český jazyk, cizí jazyk, matematika, občanská nauka, zeměpis, dějepis a celkové hodnocení žáka ze ZŠ. V přihlášce ke studiu požadujeme potvrzení lékaře. Přijetí žáka je na základě motivačního pohovoru s ředitelem školy, průměru na vysvědčení z 8. a 9. třídy a státní jednotné přijímací zkoušky. 

ŠVP: Management aktivního volného času, RVP: 65-42-M/02 Cestovní ruch

Profilovými předměty oboru jsou český jazyk, cizí jazyk, matematika, občanská nauka, zeměpis, tělesná výchova a celkové hodnocení žáka ze ZŠ. V přihlášce ke studiu požadujeme potvrzení lékaře. Přijetí žáka je na základě motivačního pohovoru s ředitelem školy a průměru na vysvědčení z 8. a 9. třídy a státní jednotné přijímací zkoušky. 

ŠVP: Mediální marketing cestovního ruchu, RVP: 65-42-M/02 Cestovní ruch

Profilovými předměty oboru jsou český jazyk, cizí jazyk, matematika, občanská nauka, zeměpis, tělesná výchova a celkové hodnocení žáka ze ZŠ. V přihlášce ke studiu požadujeme potvrzení lékaře. Přijetí žáka je na základě motivačního pohovoru s ředitelem školy a průměru na vysvědčení z 8. a 9. třídy a státní jednotné přijímací zkoušky. 

Maximální počet přijímaných 20 uchazečů pro RVP: 65-42-M/02 Cestovní ruch.

ŠVP: Právní administrativa, RVP: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Profilovými předměty oboru jsou český jazyk, cizí jazyk, matematika, občanská nauka, dějepis a celkové hodnocení žáka ze ZŠ. V přihlášce ke studiu požadujeme potvrzení lékaře. Přijetí žáka je na základě motivačního pohovoru s ředitelem školy a průměru na vysvědčení z 8. a 9. třídy a státní jednotné přijímací zkoušky. Maximální počet přijímaných 10 uchazečů.

ŠVP: Učitel(ka) mateřské školy, RVP: 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Profilovými předměty oboru jsou český jazyk, cizí jazyk, matematika, občanská nauka, dějepis, pohybové, hudební a výtvarné nadání a celkové hodnocení žáka ze ZŠ. Žák musí mít potvrzení od lékaře a nesmí mít vadu řeči, prognosticky závažné poruchy mechanizmu imunity, závažné duševní nemoci a poruchy chování. Přijetí žáka je na základě motivačního pohovoru s ředitelem školy a průměru na vysvědčení z 8. a 9. třídy a státní jednotné přijímací zkoušky. Maximální počet přijímaných v denním studiu 30 uchazečů, v dálkovém studiu 15 uchazečů.

ŠVP: Učitel(ka) mateřské školy, RVP: 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika/dálkové zkrácené studium

Profilovými předměty oboru jsou český jazyk, cizí jazyk, matematika, občanská nauka, dějepis, pohybové, hudební a výtvarné nadání a celkové hodnocení žáka ze ZŠ. Žák musí mít potvrzení od lékaře a nesmí mít vadu řeči, prognosticky závažné poruchy mechanizmu imunity, závažné duševní nemoci a poruchy chování. Přijetí žáka je dle pořadí došlých přihlášek, přijímací zkoušky se nekonají. Maximální počet přijímaných v dálkovém zkráceném studiu do 30 uchazečů v každém ročníku.

ŠVP: Podnikatelství malých firem, RVP: 64-41-L/51 Podnikání

Profilovými předměty oboru jsou český jazyk, cizí jazyk, matematika. Podmínkou je výuční list. Přijetí žáka je dle pořadí došlých přihlášek, písemné přijímací zkoušky se nekonají. V přihlášce ke studiu požadujeme potvrzení lékaře. Maximální počet přijímaných 30 uchazečů. Ve školním roce 2021/2022 nebude obor otevřen.

ŠVP: Včelař – zpracovatel včelích produktů, RVP: 41-51-H/02 Včelař

Profilovými předměty oboru jsou odborné předměty – biologie včel, chov včel, zpracování včelích produktů a odborný výcvik na včelí farmě. Podmínkou je výuční list, nebo maturitní vysvědčení. Přijetí žáka je dle pořadí došlých přihlášek, písemné přijímací zkoušky se nekonají. V přihlášce ke studiu požadujeme potvrzení lékaře. Maximální počet přijímaných uchazečů je 10.

Uchazeč o studium podává přihlášku do 1. kola nejpozději do 1. 3. 2022 přímo řediteli školy na adresu školy:

Jihlava
Škola ekonomiky a cestovního ruchu, soukromá SOŠ s. r. o.
Ing. David Vítek
Rantířovská 9, 586 05 Jihlava

nebo doručí osobně do kanceláře školy.

Po obdržení přihlášky zašle ředitel školy uchazeči pozvánku k přijímacímu řízení, která bude obsahovat konkrétní informace o průběhu tohoto řízení.

Přihláška ke studiu – střední denní
Přihláška ke studiu – střední dálkové – Předškolní a mimoškolní pedagogika
Přihláška ke studiu – střední nástavbové – Podnikání
Přihláška ke studiu – učební kombinovaný obor – Včelař – zpracovatel včelích produktů

 

Upozornění: Přihláška ke studiu má dvě strany – je nutné vytisknout a posílat vždy OBĚ DVĚ stránky!

Na přihlášce, nebo přílohou musí uchazeč předložit lékařské vyšetření k danému oboru.

TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Státní přijímací zkouška na denní maturitní studium

  1. termín: 12. dubna 2022
  2. termín: 13. dubna 2022

Zápis do denního studia

27. května 2022 od 9:00 obory Ekonomika a cestovní ruch, Management aktivního volného času, Mediální marketing cestovního ruchu a od 11:00 obor Právní administrativa.

28. května 2022 od 10:00 obor Předškolní a mimoškolní pedagogika.

K zápisu se musí dostavit všichni přihlášení studenti bez ohledu na to, zda byli přijatí, nebo nechtějí na školu nastoupit!

Náhradní termín 29. května 2022 od 8:00 hod a další termíny až do naplnění kapacity tříd.

Školné v denním studiu je 18 000 Kč za školní rok. Při zápisu se platí 1 000 Kč zápisné a záloha na školné na září ve výši 1 800,- Kč. Uchazeč předloží občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny a zápisový lístek.

Zápis do dálkového a kombinovaného studia

24. června. 2022 od 9:00 do 15:00 hod. – s sebou občanský průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny..

Školné v  dálkovém studiu je 15 000 Kč za školní rok. Při zápisu se platí 1 000 Kč zápisné a záloha na školné na září ve výši 1 500,- Kč. 

 

Sdílej