Home Studium Přijímací řízení

Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ŠKOLE EKONOMIKY A CESTOVNÍHO RUCHU

Přijímací řízení se koná v termínu stanoveném MŠMT a Vyhlášky 353/2016 ze dne 24. října 2016 vydané podle § 28 odst. 6, § 60 odst. 4 a § 64 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb.

Ve školním roce 2023/2024 nabízíme tyto studijní obory:

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
– Učitel(ka) MŠ
denní studium
75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
– Učitel(ka) MŠ
dálkové studium/dálkové zkrácené
65-42-M/02 Cestovní ruch
– Ekonomika a cestovní ruch
 denní studium
65-42-M/02 Cestovní ruch
– Management aktivního volného času 
denní studium
65-42-M/02 Cestovní ruch
– Mediální marketing cestovního ruchu
denní studium
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
– Právní administrativa a evropská integrace
denní studium
64-41-L/51 Podnikání
– Podnikatelství malých firem
dálkové studium

 

Ve školním roce 2023/2024 nabízíme tento učební obor:

41-51-H/02 Včelař
– Včelař – zpracovatel včelích produktů
dvouleté zkrácené kombinované studium

 

POŽADAVKY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ V DENNÍM STUDIU

Jednotná zkouška je povinná pro maturitní obory. Uchazeč o studium v maturitním oboru může podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory v rámci jedné střední školy.

V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.

V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu.

Na ŠECR jsou žáci přijímáni na základě přijímacího řízení:

Přijímací řízení se skládá ze státní jednotné přijímací zkoušky na střední školy a hodnocení výsledků žáků ze základní školy průměrem známek z vysvědčení v 1. a 2. pololetí v 8. třídě a v 1. pololetí 9. třídy. Váhy hodnocení jsou 60 % státní jednotná přijímací zkouška a 40 % průměr známek z vysvědčení v 1. a 2. pololetí v 8. třídě a v 1. pololetí 9. třídy ZŠ.

 

Bodové hodnocení se skládá z:

1) výsledku jednotné zkoušky nebo náhradní zkoušky max. 60 bodů

Hodnocení testu z českého jazyka a literatury max. 30 bodů (při dosažení 50 bodů) min. 0 bodů (při dosažení 0 bodů).

Hodnocení testu z matematiky max. 30 bodů (při dosažení 50 bodů) min. 0 bodů (při dosažení 0 bodů).

2) průměrného prospěchu v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ max. 40 bodů.

Průměrný prospěch v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku max. 40 bodů (při prospěchu 1,0), min. 0 bodů (při prospěchu 3,0).

 

Pro přijetí je požadován celkový výsledek min. 40 bodů z přijímacích zkoušek a výsledku prospěchu v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.

 

Přijímací řízení se v 2. a dalším kole skládá z hodnocení výsledků žáků ze základní školy průměrem známek z vysvědčení v 8. třídě a v pololetí 9. třídy. Váhy hodnocení jsou 100 % průměr známek z vysvědčení v 8. třídě a v pololetí 9. třídy.

 

Bodové hodnocení ve 2. kole se skládá z:

průměrného prospěchu v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ max. 100 bodů (při prospěchu 1,0), min. 0 bodů (při prospěchu 3,0)

 

Podmínky přijetí jsou uvedeny níže u jednotlivých oborů:

ŠVP: Ekonomika a cestovní ruch, RVP: 65-42-M/02 Cestovní ruch

Profilovými předměty oboru jsou český jazyk, cizí jazyk, matematika, občanská nauka, zeměpis, dějepis a celkové hodnocení žáka ze ZŠ. V přihlášce ke studiu požadujeme potvrzení lékaře. Přijetí žáka je na základě průměru na vysvědčení z 8. a 9. třídy a státní jednotné přijímací zkoušky. 

Maximální počet přijímaných 20 uchazečů pro ŠVP – EKONOMIKA A CESTOVNÍ RUCH

ŠVP: Management aktivního volného času, RVP: 65-42-M/02 Cestovní ruch

Profilovými předměty oboru jsou český jazyk, cizí jazyk, matematika, občanská nauka, zeměpis, tělesná výchova a celkové hodnocení žáka ze ZŠ. V přihlášce ke studiu požadujeme potvrzení lékaře. Přijetí žáka je na základě průměru na vysvědčení z 8. a 9. třídy a státní jednotné přijímací zkoušky. 

Maximální počet přijímaných 6 uchazečů pro ŠVP – MANAGEMENT AKTIVNÍHO VOLNÉHO ČASU

ŠVP: Mediální marketing cestovního ruchu, RVP: 65-42-M/02 Cestovní ruch

Profilovými předměty oboru jsou český jazyk, cizí jazyk, matematika, občanská nauka, zeměpis, tělesná výchova a celkové hodnocení žáka ze ZŠ. V přihlášce ke studiu požadujeme potvrzení lékaře. Přijetí žáka je na základě průměru na vysvědčení z 8. a 9. třídy a státní jednotné přijímací zkoušky. 

Maximální počet přijímaných 6 uchazečů pro ŠVP – MEDIÁLNÍ MARKETING CESTOVNÍHO RUCHU

ŠVP: Právní administrativa a evropská integrace, RVP: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Profilovými předměty oboru jsou český jazyk, cizí jazyk, matematika, občanská nauka, dějepis a celkové hodnocení žáka ze ZŠ. V přihlášce ke studiu požadujeme potvrzení lékaře. Přijetí žáka je na základě průměru na vysvědčení z 8. a 9. třídy a státní jednotné přijímací zkoušky.

Maximální počet 30 přijímaných uchazečů.

ŠVP: Učitel(ka) mateřské školy, RVP: 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Profilovými předměty oboru jsou český jazyk, cizí jazyk, matematika, občanská nauka, dějepis, pohybové, hudební a výtvarné nadání a celkové hodnocení žáka ze ZŠ. Žák musí mít potvrzení od lékaře a nesmí mít vadu řeči, prognosticky závažné poruchy mechanizmu imunity, závažné duševní nemoci a poruchy chování. Přijetí žáka je na základě průměru na vysvědčení z 8. a 9. třídy a státní jednotné přijímací zkoušky.

Maximální počet 30 přijímaných uchazečů.

Uchazeč o studium podává přihlášku do 1. kola nejpozději do 1. 3. 2023 přímo řediteli školy na adresu školy:

Jihlava
Škola ekonomiky a cestovního ruchu, soukromá SOŠ s. r. o.
Ing. David Vítek
Rantířovská 9, 586 05 Jihlava

nebo doručí osobně do kanceláře školy.

Po obdržení přihlášky zašle ředitel školy uchazeči pozvánku k přijímacímu řízení, která bude obsahovat konkrétní informace o průběhu tohoto řízení.

Přihláška ke studiu – střední denní

Upozornění: Přihláška ke studiu má dvě strany – je nutné vytisknout a posílat vždy OBĚ DVĚ stránky!

Na přihlášce, nebo přílohou musí uchazeč předložit lékařské vyšetření k danému oboru.

TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Státní přijímací zkouška na denní maturitní studium

  1. termín: 13. dubna 2023
  2. termín: 14. dubna 2023

Zápis do denního studia

2. května 2023 od 9:00 obory Ekonomika a cestovní ruch, Management aktivního volného času, Mediální marketing cestovního ruchu a od 11:00 obor Právní administrativa

3. května 2023 od 10:00 obor Předškolní a mimoškolní pedagogika.

K zápisu se musí dostavit všichni přihlášení studenti bez ohledu na to, zda byli přijatí, nebo nechtějí na školu nastoupit!

Náhradní termín 5. května 2023 od 8:00 hod a další termíny až do naplnění kapacity tříd.

Školné v denním studiu je 20 000 Kč za školní rok. Při zápisu se platí 1 000 Kč zápisné a záloha na školné na září ve výši 2 000,- Kč. Uchazeč předloží občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny a zápisový lístek.

 

POŽADAVKY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ V DÁLKOVÉM STUDIU

Jednotná zkouška je povinná pro nezkrácený dálkový maturitní obor ŠVP: Učitel(ka) mateřské školy, RVP: 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika.

V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.

V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu.

Přijímací řízení se v 1. kole skládá ze státní jednotné přijímací zkoušky na střední školy a hodnocení výsledků žáků ze základní školy průměrem známek z vysvědčení v 8. třídě a v pololetí 9. třídy. Váhy hodnocení jsou 60 % státní jednotná přijímací zkouška a 40 % průměr známek z vysvědčení v 8. třídě a v pololetí 9. třídy ZŠ.

Bodové hodnocení v 1. kole se skládá:

1) výsledku jednotné zkoušky nebo náhradní zkoušky max. 60 bodů

Hodnocení testu z českého jazyka a literatury (ČJL) max 30 bodů (při úspěšnosti 100 %)

Hodnocení testu z matematiky (M) max 30 bodů (při úspěšnosti 100 %)

2) průměrného prospěchu v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ max. 40 bodů

Průměrný prospěch v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku max. 40 bodů (při prospěchu 1,0), min. 0 bodů (při prospěchu 3,0)

 

Přijímací řízení se v 2. a dalším kole skládá z hodnocení výsledků žáků ze základní školy průměrem známek z vysvědčení v 8. třídě a v pololetí 9. třídy. Váhy hodnocení jsou 100 % průměr známek z vysvědčení v 8. třídě a v pololetí 9. třídy.

 

Bodové hodnocení ve 2. kole se skládá z:

průměrného prospěchu v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ max. 100 bodů (při prospěchu 1,0), min. 0 bodů (při prospěchu 3,0)

 

Ve zkráceném studiu se uchazeči přijímají dle data podání přihlášky. Uchazeči, kteří nejsou přijatí v předchozím roce budou zařazení do přijímacího řízení v dalším školním roce se zachováním pořadí.

 

Podmínky přijetí jsou uvedeny níže u jednotlivých oborů.

ŠVP: Učitel(ka) mateřské školy, RVP: 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika – dálkové studium

Profilovými předměty oboru jsou český jazyk, cizí jazyk, matematika, občanská nauka, dějepis, pohybové, hudební a výtvarné nadání a celkové hodnocení žáka ze ZŠ. Žák musí mít potvrzení od lékaře a nesmí mít vadu řeči, prognosticky závažné poruchy mechanizmu imunity, závažné duševní nemoci a poruchy chování. Přijetí žáka je na základě průměru na vysvědčení z 8. a 9. třídy a státní jednotné přijímací zkoušky. Ve školním roce 2023-24 nebude otevřen 1. ročník.

ŠVP: Učitel(ka) mateřské školy, RVP: 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika – dálkové zkrácené studium

Profilovými předměty oboru jsou český jazyk, cizí jazyk, matematika, občanská nauka, dějepis, pohybové, hudební a výtvarné nadání a celkové hodnocení žáka ze ZŠ. Žák musí mít potvrzení od lékaře a nesmí mít vadu řeči, prognosticky závažné poruchy mechanizmu imunity, závažné duševní nemoci a poruchy chování. Přijetí žáka je dle pořadí došlých přihlášek, přijímací zkoušky se nekonají. Maximální počet přijímaných v dálkovém zkráceném studiu do 30 uchazečů v každém ročníku.

ŠVP: Podnikatelství malých firem, RVP: 64-41-L/51 Podnikání – dálkové nástavbové studium

Profilovými předměty oboru jsou český jazyk, cizí jazyk, matematika. Podmínkou je výuční list. Přijetí žáka je dle pořadí došlých přihlášek, písemné přijímací zkoušky se nekonají. V přihlášce ke studiu požadujeme potvrzení lékaře. Ve školním roce 2023-24 nebude otevřen 1. ročník.

ŠVP: Včelař – zpracovatel včelích produktů, RVP: 41-51-H/02 Včelař – kombinované studium

Profilovými předměty oboru jsou odborné předměty – biologie včel, chov včel, zpracování včelích produktů a odborný výcvik na včelí farmě. Podmínkou je výuční list, nebo maturitní vysvědčení. Přijetí žáka je dle pořadí došlých přihlášek, písemné přijímací zkoušky se nekonají. V přihlášce ke studiu požadujeme potvrzení lékaře. Maximální počet přijímaných uchazečů je 20.

Uchazeč o studium podává přihlášku do 1. kola nejpozději do 1. 3. 2023 přímo řediteli školy na adresu školy:

Jihlava
Škola ekonomiky a cestovního ruchu, soukromá SOŠ s. r. o.
Ing. David Vítek
Rantířovská 9, 586 05 Jihlava

nebo doručí osobně do kanceláře školy.

Během měsíce dubna zašle ředitel školy uchazeči oznámení o evidenci přihlášky a zařazení do příjímacího řízení, které bude obsahovat konkrétní informace o průběhu tohoto řízení.

   
Přihláška ke studiu – střední dálkové – Předškolní a mimoškolní pedagogika
Přihláška ke studiu – střední nástavbové – Podnikání
Přihláška ke studiu – učební kombinovaný obor – Včelař – zpracovatel včelích produktů

 

Upozornění: Přihláška ke studiu má dvě strany – je nutné vytisknout a posílat vždy OBĚ DVĚ stránky!

Na přihlášce, nebo přílohou musí uchazeč předložit lékařské vyšetření k danému oboru.

TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Státní přijímací zkouška pro pětileté studium oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika

  1. termín: 13. dubna 2023
  2. termín: 14. dubna 2023

Zápis do dálkového a kombinovaného studia

23. června. 2023 od 9:00 do 15:00 hod. – s sebou občanský průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny..

Školné v  dálkovém studiu je 20 000 Kč za školní rok. Při zápisu se platí 1 000 Kč zápisné a záloha na školné na září ve výši 2 000,- Kč.

Školné v  kombinovaném studiu je 15 000 Kč za školní rok. Při zápisu se platí 1 000 Kč zápisné a záloha na školné na září ve výši 1 500,- Kč

 

Sdílej