Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Student > Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky – jaro 2024

Termíny

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se budou konat 2. – 7. května 2024.

MATEMATIKA - didaktický test 2. 5. 2024 v 8:00

ANGLICKÝ JAZYK - didaktický test 2. 5. 2024 v 13:30

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - didaktický test 3. 5. 2024 v 8:00

RUSKÝ JAZYK - didaktický test 6. 5. 2024 v 13:00

Praktické maturitní zkoušky se budou konat od 15. dubna do 17. května 2024.

 • 4. A, A1, A2 – 29. 4. 2024 od 8:00 písemná část, 30. 4. 2024 praktická část od 9:00
 • 4. B – 29. 4. 2024 písemná část od 8:00 
 • 4.C         SHV                        16. 4., 18.4.                                        (celkově 15. 4. – 26. 4.)   

                  SODV                     15. 4., 25. 4.

                  STEV                      26. 4.

                  SVV                        17. 4. 

 • 2.DPZ    SODV                     25. 4.                                                    (celkově 22. 4. – 9. 5.)

                  STEV                      30. 4. , 9. 5.

                  SVV                        22. 4., 24. 4.

 • 2.PZ       SODV                     25. 4.                                                    (celkově 19. 4. – 17. 5.)

                  STEV                      17. 5.

                  SVV                        19. 4., 26. 4., 10. 5., 15. 5. 

 • 5.DP       SHV                        18. 4.                                                    (celkově 18. 4. – 16. 5.)

                 SVV                        16. 5.

Písemná práce z cizího jazyka 14. 5. 2024  v 8:00.

Písemná práce z českého jazyka a literatury 13. 5. 2024 v 8:00.

Ústní maturitní zkoušky profilové části se budou konat od 20. května do  31. května 2024.

 • 4. A, A1, A2 – 27.-29. 5. 2024
 • 4. B – 30. 5. 2024
 • 4. C, 5. DP – 27.-31. 5. 2024
 • 2. PZ, 2DPZ – 20.-24. 5. 2024

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Cílem společné části je ověřit očekávané vědomosti a dovednosti ve zkušebních předmětech, které definuje školský zákon. V profilové části školy mohou ověřovat odborné vědomosti a dovednosti žáků v souladu s oborovou profilací školy. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části zkoušky.

Společná část

Ve společné části se žáci přihlašují ke 2 povinným zkouškám. Všichni žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury. V rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky (pro žádný obor vzdělání tedy není zákonem stanovena povinnost maturovat z matematiky).

Zkoušku z cizího jazyka lze konat z anglického, francouzského, německého, ruského nebo španělského jazyka. Žák si však může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je ve škole vyučován a který splňuje povinnou hodinovou dotaci pro povinné zkoušky profilové části ve školním vzdělávacím programu příslušného oboru vzdělání (více podrobností viz § 14 maturitní vyhlášky).

Žák se může dále přihlásit až ke 2 nepovinným zkouškám, a to ze zbývajících zkušebních předmětů, které si nezvolil jako povinné zkoušky (v rámci cizího jazyka tedy není možné přihlásit se dvakrát ke stejnému cizímu jazyku), nebo z matematiky rozšiřující

Všechny povinné i nepovinné zkoušky společné části jsou koncipovány v souladu s platnými katalogy požadavků, které vymezují očekávané vědomosti a dovednosti, které mohou být ověřovány v rámci společné části maturitní zkoušky a k jejichž získání směřuje výuka v oborech středního vzdělávání ukončených maturitní zkouškou. Zkoušky se bez výjimky konají formou didaktického testu, který se hodnotí slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Na maturitním vysvědčení žáka tedy nejsou u zkoušek společné části uvedeny známky.

Podrobnější popis jednotlivých zkušebních předmětů společné části naleznete v sekci Zkoušky společné části.

Profilová část

Obdobně jako ve společné části je povinnou zkouškou pro všechny žáky zkouška z českého jazyka a literatury. Pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk, skládá v profilové části povinně také zkoušku z tohoto cizího jazyka. Žáci se dále přihlašují k dalším 2 nebo 3 povinným profilovým zkouškám ze školní nabídky povinných zkoušek (počet povinných zkoušek je pro každý obor vzdělání stanoven v rámcovém vzdělávacím programu).

Profilová část se tak může skládat celkem ze 3–5 povinných zkoušek v závislosti na volbě druhé povinné zkoušky žáka ve společné části a na počtu „dalších“ profilových zkoušek stanovených rámcovým vzdělávacím programem. Každý žák má rovněž možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky.

Nabídku povinných i nepovinných zkoušek včetně formy, témat a termínů konání stanovuje ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu. Podrobnější informace ke zkouškám profilové části naleznete v záložce Zkoušky profilové části.

Model maturitní zkoušky 2022 Povinné zkoušky Nepovinné zkoušky (žák si může zvolit max. 2 zkoušky
Společná část    český jazyk a literatura cizí jazyk
cizí jazyk, nebo matematika  matematika
matematika rozšiřující
Profilová část  český jazyk a literatura další profilové zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy
(pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk jako nepovinnou zkoušku, koná z tohoto jazyka nepovinnou zkoušku i v profilové části)
cizí jazyk, pokud si žák tento cizí jazyk zvolil ve společné části
2 nebo 3 další profilové zkoušky (počet stanoven RVP)

Hodnocení profilové části zkoušky z cizího jazyka a z českého jazyka a literatury

Hodnocení písemné práce tvoří 40 % celkového hodnocení příslušné zkoušky, hodnocení ústní zkoušky pak tvoří zbývajících 60 %.

Jak se přihlásit

Přihláška k maturitní zkoušce se podává řediteli školy na tiskopisu stanoveném maturitní vyhláškou. Pro jarní zkušební období 2024 je nutné odevzdat přihlášku nejpozději do 1. prosince 2023, pro podzimní zkušební období pak nejpozději do 27. června 2024.

V přihlášce je nutné uvést všechny povinné údaje o žákovi, škole a zvolených zkušebních předmětech (nepovinné údaje jsou v tiskopisu označeny vysvětlivkou). Žáci, kteří žádají o přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky na základě doporučení školského poradenského zařízení, a žáci, kteří žádají o úpravu podmínek konání zkoušek z českého jazyka a literatury, matematiky a matematiky rozšiřující v souladu s § 20 odst. 4 školského zákona, vyznačují svou žádost na druhé straně přihlášky.

Přihláška k maturitní zkoušce

Nejpozději do 20. prosince 2021 předá škola žákovi výpis z přihlášky pro jarní zkušební období 2022. Díky tomuto dokumentu si žáci mohou zkontrolovat správnost údajů zadaných školou v informačním systému Centra (Cermatu) a předejít tak zbytečným administrativním chybám při přihlašování. V případě nesouladu údajů ve výpisu se skutečným stavem žák zašle škole správné údaje do 5 dnů od obdržení výpisu.

Na výpisu bude uveden také autentizační kód VPŽ, jehož prostřednictvím se žáci mohou registrovat na výsledkovém portálu žáka.

Základní pravidla pro konání maturitní zkoušky

Pro složení maturitní zkoušky je potřeba vykonat úspěšně obě její části. K získání maturitního vysvědčení stačí, aby žák vykonal úspěšně všechny povinné zkoušky společné a profilové části, které uvedl na přihlášce. Výsledky žáka z nepovinných zkoušek (jak ve společné, tak v profilové části) tak nemají vliv na celkový výsledek žáka.

Didaktické testy ve společné části jsou hodnoceny centrálně na základě kritérií hodnocení vydaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Hodnocení zkoušek profilové části stanovuje ředitel školy v souladu s pravidly stanovenými školským zákonem a maturitní vyhláškou.

Pokud se ke zkoušce žáci nedostaví, mohou omluvit svou nepřítomnost řediteli školy do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky. V případě, že ředitel školy omluvu uzná, vzniká žákům právo konat náhradní zkoušku.

V případě, že žáci u zkoušky neuspějí, mohou konat 2 opravné zkoušky z každého zkušebního předmětu (mají tedy celkem 3 pokusy). To neplatí pro nepovinné zkoušky, z nichž nelze konat opravnou zkoušku.

Výjimku tvoří maturanti, kteří byli žáky posledního ročníku ve školním roce 2020/2021, kterým byl na základě opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy navýšen počet opravných zkoušek u didaktických testů společné části a praktických zkoušek profilové části o 1 opravnou zkoušku z každé zkoušky (tzn. tito maturanti mají u těchto zkoušek celkem 4 pokusy). Navýšení počtu opravných zkoušek o 1 opravnou zkoušku u didaktického testu či praktické zkoušky se nad rámec výše uvedené skupiny žáků týká také všech dalších maturantů, kteří byli ve školním roce 2020/2021 přihlášeni k těmto zkouškám v jarním nebo podzimním zkušebním období v rámci opravné nebo náhradní zkoušky.

Další informace o harmonogramu maturitní zkoušky (včetně termínů předání výsledků) jsou uvedeny v části Maturitní kalendář.