Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Student > Výchovné poradenství

Výchovné poradenství

 

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské služby, a to na žádost žáků nebo jejich zákonných zástupců. Poskytování poradenských služeb zabezpečuje výchovný poradce a školní metodik prevence, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, učiteli výchov, případně s dalšími pedagogickými pracovníky školy.

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené zejména na:

poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami;

sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření;

prevenci školní neúspěšnosti;

kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění;

podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami;

podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných;

průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení;

včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů;

předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace;

metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy;

spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci;

spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

  

Činnost výchovného poradce

 • poradenská pomoc
 • kariérové poradenství
 • příprava podmínek pro vzdělávání
 • koordinace výchovných opatření
 • metodická pomoc pedagogům školy
 • shromažďování odborných zpráv o žácích v souladu se zákonem
 • vedení písemných záznamů o činnosti

 Plán činnosti výchovného poradce

 

Činnost metodika prevence

 • tvorba a realizace minimálního preventivního programu
 • sledování projevů rizikového chování
 • realizace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalšího rizikového chování
 • koordinace spolupráce s policií, krizovými centry a dalšími odborníky
 • poskytování metodických materiálů
 • krizová intervence
 • spolupráce s rodinou